Met de hoogste waardering heeft Provincie Gelderland ons projectvoorstel goedgekeurd in het kader van de POP-Regeling Korte Ketens. Samen met LTO Afdeling de Liemers-Montferland, Liemers Trots (Streekproducenten) en LiemERS++ (4 gemeenten, Waterschap en producentenorganisaties) gaan we werken aan een bredere bekendheid en afzet van Liemerse producten in relatie tot het Liemerse landschap.

Vernieuwend in dit project is de invalshoek vanuit Eet je Uitzicht die dwars door de doelgroepen Gemeenten, Producenten en Consumenten, het landschap als gemeenschappelijk belang inbrengt. We zullen werken aan de bewustwording dat voedselconsumptie nauw samen hangt met de kwaliteit van het landschap: inzicht in wat we eten en welk platteland dit geeft, kan ons helpen met de keuzes voor goed voedsel en voor een gezonde leefomgeving. En verdere uitrol van lokale en regionale afzet kan zo gekoppeld worden aan een veerkrachtig en aantrekkelijk landschap. Zo krijgen zowel de duurzame landbouw als het slow toerisme een krachtige impuls.

Het project start op 1 september en zal een jaar bestrijken. We voeren het project uit met Foenix Consult, Happy Land en Projecten LTO-Noord.

Zowel bij producenten als bij consumenten neemt de aandacht en bereidheid toe om met de voedselproductie en – keuze bij te dragen aan een duurzame land- en tuinbouw. Ook de gemeenten willen het voedselvraagstuk agenderen; zij zoeken hun rol in het faciliteren van lokale voedselinitiatieven en het bijdragen aan korte ketens in de streek. Diverse producenten in de Liemers zijn gestart met lokale voedselvoorziening. Ze lopen aan tegen gebrek aan inzicht en onzekerheden betreffende de afzet, logistiek en onvoldoende samenwerking met gebiedspartners. In het project Korte Ketens in het Liemers Landschap  krijgen zij de gelegenheid een verdiepingsslag te maken met hun business cases in nauwe samenwerking met gebiedspartijen, zoals Liemers Trots, de plaatselijke supermarkt ed. Daarnaast zullen de Liemerse inwoners vaker kunnen kennis maken met streekproducten door het organiseren van allerlei activiteiten als proeverijen, markten en andere activiteiten. Liemers Trots zal hier een stimulerende, verbindende en organiserende rol in spelen. De overheden ten slotte worden gestimuleerd de ontwikkeling van duurzame voedselvoorziening te bevorderen in hun rol als kennisdeler, loket voor ondernemers en facilitator in ruimtelijke ordeningszaken.